Tiny Tech

آشنایی با مفهوم پلاریته (قطبیت)

یک مداد که هر دو سوی آن تراشیده شده است را در نظر بگیرید، مسلما تفاوتی نخواهد داشت که آن را از کدام جهت در دست گرفته و استفاده نمایید ، اما چنانچه از خودکار یا روان نویس استفاده می کنید، روش در دست گرفتن آن اهمیت داشته و فقط قادر به استفاده از یک سوی ان خواهید بود.

مقاومت معمولی یک قطعه بدون پلاریته بوده که پایه های آن با یکدیگر تفاوت نداشته و به همین دلیل تفاوتی نخواهد داشت که این قطعه را در کدام جهت در مدار قرار خواهید داد.

polarity

پلاریته در علم الکترونیک به معنای قطب بوده و به طور حتم با این مفهوم در استفاده از باتری معمولی آشنا شده اید.

میدانید که باتری ها دارای دو پایه مقاومت با قطب های مثبت و منفی هستند که لازم است آن ها را به طور صحیح در جای خود قرار دهید و در غیر این صورت دستگاه شما روشن نخواهد شد.

اما این محدودیت در مورد دو شاخه دستگاه های برقی معمولی وجود نداشته و می توانید آن ها را در جهت دلخواه به پریز برق متصل نمایید.

شناخت پایه های بیشتر قطعات الکترونیکی و همچنین پایه قطعاتی که دارای پلاریته مشخصی هستند ( همانند برخی خازن ها و قطعات دارای پند پایه که در پست های بعد با آن ها آشنا خواهید شد) از اهمیت بالایی برخوردار بوده چرا که لازم است تا هر یک از این پایه ها به صورت صحیح و به قسمت مشخصی از مدار متصل گردند.