ظرفیت خازن

ظرفیت خازن

واحد سنجش مقدار ظرفیت خازن ، به افتخار مخترع آن فاراد نامیده می شود. ولی از آنجا که یک فاراد ظرفیت بسیار بسیار بزرگی است…