شبکه های عصبی طبیعی

شبکه های عصبی طبیعی

شبکه های عصبی مصنوعی رابطه دورادوری با نقطه مقابل طبیعی خود دارد. در این قسمت مختصرا برخی از خصوصیات توابع مغزی که از آن ها…