انواع خازن ها

انواع خازن ها

خازن متغیر ( تریمر ) همانگونه که از نام آن مشخص می باشد ، خازنی است که با چرخاندن پیچ روی آن مقدار ظرفیت خازن…

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن

واحد سنجش مقدار ظرفیت خازن ، به افتخار مخترع آن فاراد نامیده می شود. ولی از آنجا که یک فاراد ظرفیت بسیار بسیار بزرگی است…