انواع خازن ها

انواع خازن ها

خازن متغیر ( تریمر ) همانگونه که از نام آن مشخص می باشد ، خازنی است که با چرخاندن پیچ روی آن مقدار ظرفیت خازن…