Tiny Tech

جزوه محاسبات نرم ( Soft Computing )

قسمتی از این جزوه:

Soft computing شامل اجزائی همچون الگوریتم های ژنتیک، منطق فازی و شبکه های عصبی می باشد که ممکن است در جاهای مختلف با آن برخورد کرده باشید.

این اجزاء را در قالب دیگری هم با نام هوش محاسباتی می شنوید.

این ها از یک دیدگاه خیلی به هم شبیه هستند.
هوش محاسباتی و
soft computing هر دو از یک سری اجزاء تشکیل شده اند.

به عبارت دیگر هر دو اینها منطق فازی، یادگیری تقویتی ،روش کلونی مورچه ها، الگوریتم های ژنتیک و شبکه عصبی را شامل می شوند.

اما در softcomputing تاکید خاصی در ترکیب این روش ها وجود دارد.

soft computingدو بعد را ایجاد می کند. یکی بعد نرمی است که نسبت به دنیای واقع وجود دارد یعنی نگرش soft computing به واقعیت یک نگرش نرم است؛ بدین معنی که به جای اینکه بگوئیم این چنین باید باشد واقعیت را آنچنان که هست سعی می کنیم تصویر کرده و با آن برخورد کنیم.

این دیدگاه اول soft computing می باشد.

اما soft computing دیدگاه دیگری را نیز در بر می گیرد و آن ترکیب بین این پارادیم ها است .