مقادیر استاندارد مقاومت

3 ماه پیش
Rate this post

مقاومت های موجود در بازار اکثرا ضریبی از مقادیر زیر هستند:

۱, ۱٫۲ , ۱٫۵ , ۱٫۸ , ۲٫۲ , ۲٫۷ , ۳٫۳ , ۳٫۹ , ۴٫۷ , ۵٫۶ , ۶٫۸ , ۸٫۲

به عنوان مثال مقاومت ۴۷ کیلو اهم یا ۳۳۰ اهم به عنوان مقادیری متداول شناخته شده و به سادگی امکان تهیه آن ها را خواهید داشت ولی مقادیری همچون ۵۰۰ اهم و یا ۲۲۲ اهم را در شرایطی خواص و یا به صورت ترکیبی بدست خواهید آورد که در قسمت بعد به این روش ها اشاره خواهیم کرد.

برای سهولت در شناسایی مقدار مقاومت ها جدول زیر که شامل پر کاربرد ترین آن ها می باشد برای شما تنظیم گردیده است ( از نوشتن رنگ چهارم که اکثرا طلایی است خودداری نموده ایم).

 

مقدارحلقه 3حلقه 2حلقه 1
1 اهمطلاییسیاهقهوه ای
10 اهمسیاهسیاهقهوه ای
100 اهم قهوه ایسیاهقهوه ای
1 کیلو اهمقرمزسیاهقهوه ای
10 کیلو اهمنارنجیسیاهقهوه ای
100 کیلو اهمزردسیاهقهوه ای
1 مگا اهمسبزسیاهقهوه ای
120 اهمقهوه ایقرمزقهوه ای
1.2 کیلو اهمقرمزقرمزقهوه ای
12 کیلو اهمنارنجیقرمزقهوه ای
120 کیلو اهمزردقرمزقهوه ای
15 اهمسیاهسبزقهوه ای
150 اهمقهوه ایسبزقهوه ای
1.5 کیلو اهمقرمزسبزقهوه ای
15 کیلو اهمنارنجیسبزقهوه ای
150 کیلو اهمزردسبزقهوه ای
مقدار حلقه 3حلقه 2حلقه 1
18 اهمسیاهخاکستریقهوه ای
180 اهمقهوه ای خاکستریقهوه ای
1.8 کیلو اهمقرمزخاکستریقهوه ای
18 کیلو اهمنارنجیخاکستریقهوه ای
180 کیلو اهمزرد خاکستریقهوه ای
2.2 اهمطلاییقرمزقرمز
22 اهمسیاه قرمزقرمز
220 اهمقهوه ایقرمز قرمز
2.2 کیلو اهمقرمزقرمزقرمز
22 کیلو اهمنارنجیقرمزقرمز
220 کیلو اهمزرد قرمزقرمز
2.2 مگا اهمسبزقرمزقرمز
27 اهمسیاهبنفشقرمز
270 اهم قهوه ایبنفشقرمز
2.7 کیلو اهمقرمزبنفشقرمز
27 کیلو اهمنارنجیبنفش قرمز
مقدارحلقه 3حلقه 2حلقه 1
3.3 اهمطلایینارنجینارنجی
33 اهمسیاهنارنجینارنجی
330 اهمقهوه اینارنجینارنجی
3.3 کیلو اهمقرمزنارنجینارنجی
33 کیلو اهمنارنجینارنجینارنجی
330 کیلو اهم زردنارنجینارنجی
39 اهمسیاهسفیدنارنجی
390 اهمقهوه ایسفیدنارنجی
3.9 کیلو اهمقرمزسفیدنارنجی
39 کیلو اهمنارنجیسفیدنارنجی
3.9 مگا اهمسبزسفیدنارنجی
47 اهمسیاهبنفشزرد
470 اهمقهوه ایبنفشزرد
4.7 کیلو اهمقرمزبنفشزرد
47 کیلو اهمنارنجیبنفشزرد
470 کیلو اهمزرد بنفشزرد
مقدارحلقه 3حلقه 2حلقه 1
0.5 اهمنقره ایسیاهسبز
5.6 اهمطلاییآبیسبز
56 اهم سیاهآبیسبز
560 اهمقهوه ایآبیسبز
5.6 کیلو اهمقرمزآبیسبز
56 کیلو اهمنارنجیآبیسبز
560 کیلو اهمزردآبیسبز
680 اهمقهوه ایخاکستریآبی
6.8 کیلو اهمقرمزخاکستریآبی
68 کیلو اهمنارنجیخاکستریآبی
680 کیلو اهمزرد خاکستریآبی
82 اهم سیاهقرمزخاکستری
820 اهمقهوه ایقرمزخاکستری
8.2 کیلو اهمقرمزقرمزخاکستری
82 کیلو اهمنارنجیقرمزخاکستری
820 کیلو اهمزردقرمزخاکستری
Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

2 × 4 =

بدون دیدگاه