درصد خطا در مقدار مقاومت

حلقه چهارم در مقاومت ها مشخص کننده میزان خطا در مقدار مقاومت بوده که به ان تلرانس (Tolerance) گفته می شود.

در اکثر موارد این رنگ طلایی است که نشان دهنده ۵ درصد خطا در مقدار مقاومت می باشد.

به عنوان مثال مقاومت ۱۰۰ اهمی با رنگ آخر طلایی دارای مقداری مابین ۹۵ تا ۱۰۵ اهم خواهد بود.

در برخی از موارد نیز ممکن است حلقه چهارم بر روی مقاومت به رنگ نقره ای ترسیم گردد که در این صورت مقدار مقاومت ( که آن را توسط سه رنگ اول تشخیص داده ایم) می تواند دارای ۱۰ درصد خطا باشد.

به عنوان مثال مقاومت ۲۰۰ اهمی با رنگ اخر نقره ای دارای مقاومت مابین ۱۸۰ تا ۲۲۰ اهم خواهد بود.

در برخی از مقاومت ها نیز خط چهارم آن بی رنگ بوده این به این معنی است که درصد خطای این مقاومت ۲۰ درصد است.

و در برخی هم مقادیر قهوه ای و قرمز نیز به ترتیب ۱ درصد و ۲ درصد خطا در مقدار مقاومت آن مقاومت ها وجود دارد.