کیوت یا QT چیست ؟

کیوت یا QT چیست ؟

کیوت یک فریم ورک ( Framework ) چند سکویی ( Multi Platform ) است که کتابخانه های ان به زبان ++C نوشته شده است. تنها…