تاینی تکنولوژیاسفند ۱۳۹۷ - تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

ماه: اسفند ۱۳۹۷

زبان ماشین چیست؟

همان طور که ما انسان ها برای ارتباط با یکدیگر نیازمند یک زبان مشترک هستیم، برای ارتباط با رایانه نیز نیازمند یک زبان مشترک هستیم. برای اینکه بتوانیم به رایانه دستورات قابل فهم بدهیم تا…