Tiny Tech

Html_icon

ویژگی های عمومی در HTML

با استفاده از ویژگی ها ( Attributes ) شما می توانید به تگ ها معنی و مفهوم دهید.

این ویژگی ها را می توان در تمام عناصر Html استفاده کرد.

ویژگی ها 

نام ویژگیتوضیحات
accesskeyاین ویژگی، با یک کاراکتر دلخواه بعنوان "کلید میانبر" برای فعال کردن یا متمرکز شدن روی عنصر تنظیم می شود.
class این ویژگی، با نام یک یا چند کلاس CSS مقدار دهی می شود.
dirاز این ویژگی، برای "راست به چپ" یا "چپ به راست" کردن محتوای عناصر استفاده می شود.
idاین ویژگی، با یک شناسه منحصر بفرد تنظیم می شود.
langاز این ویژگی، برای تنظیم زبان محتوای عنصر استفاده می شود.
styleاز این ویژگی، برای تنظیم استایل های CSS استفاده می شود.
tabindexاین ویژگی با یک عدد تنظیم می شود و ترتیب تب ها را تعیین می کند.
title این ویژگی، با یک سری اطلاعات اضافی درباره ی محتوای عنصر تنظیم می شود. اغلب، این توضیحات بصورت یک ToolTip نمایان می شود.
contenteditableاین ویژگی، مشخص می کند که آیا محتوای عنصر قابل ویرایش باشد یا نه؟
contextmenuاین ویژگی،زمانی که کاربر روی آن کلیک راست می کند، منو ظاهر می شود.
data-*به وسیله این ویژگی، ویژگی های مختلف با مقدار دلخواه را برای عناصر تنظیم کنیم.
draggableاین ویژگی مشخص می کند که آیا عنصر مورد نظر قابلیت جابه جا شدن در صفحه را داشته باشد یا نه؟
dropzoneاین ویژگی مشخص می کند که آیا عنصر جابه جا شده (dragged) زمان رها کردن موس، کپی شود یا انتقال داده شود و یا لینک شود.
hiddenاز این ویژگی برای مخفی کردن عنصر استفاده می شود و تنها کافی است که آنرا بدون مقدار برای عنصر مورد نظر تنظیم کنید.
spellcheckاین ویژگی مشخص می کند که آیا محتوای عنصر از لحاظ املایی و گرامر چک شود یا نه؟
translateاین ویژگی،مشخص می کند که محتوای عنصر مورد نظر، ترجمه بشود یا نه؟

 = خاصیتی که در html 5 اضافه شده است.