Tiny Tech

خصوصیات و عناصر heading در Html

در این قسمت در مورد خصوصیات و عناصر heading در HTML میخواهیم صحبت کنیم.

خصوصیات (attributes)

  • تمام تگ ها و عناصر در HTML می توانند ویژگی ها یا خصوصیاتی داشته باشند.
  • این خصوصیات برای ما اطلاعات اضافی در مورد ان تگ و یا عنصر به ما می دهد.
  • خصوصیات همیشه در تگ شروع عناصر تعریف می شود.
  • خصوصیات را در تگ ها به صورت “name = “value تعریف می کنند.

 

عنوان ( heading )

عنوان ها با تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

عنوان ها برای موتور های جستجوگر مهم است و ساختار صفحه شما را این موتور ها با این تگ ها شناسایی و ذخیره می کنند.

نکته : از تگ های heading فقط برای عنوان ها استفاده کنید نه برای بزرگ کردن یا BOLD کردن نوشته ها در صفحه.

 

تگ خط افقی

با تگ </hr> می توانید یک خط افقی در صفحه ایجاد کنید.

تگ hr مخفف Horizontal Rules می باشد.

این تگ یکی از تگ های استثنا می باشد که تگ شروع و پایان ان یکی است.